Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ADVENT misztériuma

2011.11.10

ADVENT misztériuma

 

elemek1.jpg

 


Az ellenerők az advent alatt különösen nagy erővel igyekeznek az emberhez férkőzni. Az embernek ekkor meg kell erősítenie az erkölcsi-szellemi erőit! Ugyanakkor óriási lehetőség az advent időszaka az előrelépésre és fejlődésre. Az ember bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Advent négy hetében négyféle kísértés éri az embert, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában.

 

Advent és az erények

Advent első hete - Igazságosság

Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Meg akarják téveszteni az ember érzékelését; hogy megrontsák az ember és a világ helyes viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.

Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény a karmában jut kifejezésre. A karma pedig a sorssá vált tett. Kezdetben csak kollektív karma létezett. Az egyéni karma megjelenése egybeesik az ember felegyenesedésével! A felegyenesedés által az ember vízszintes lényből függőleges lény lett. Gerince már nem párhuzamos a földdel, hanem merőleges arra; az ember így vált közvetítővé ég és föld között. A felegyenesedés nélkül nem jött volna létre az öntudat, az önállóság és az egyéni karma.

Ami egyetemes szinten a karma, az egyéni szinten az igazságosság. Igazságos csak az lehet, aki bizonyos igazságok birtokában van. Az igazság pedig a helyes megismerés gyermeke.

Advent második hete - Mértékletesség

Az ellenerők leginkább az éteri testet környékezik meg. Olyan hajlamokat keresnek benne, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben.

Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!

Ki kell terjeszteni a tudatosságot a beszédre is. Így születik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

Advent harmadik hete - Bátorság

Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni. Az ember úgy érezheti, hogy elveszíti lelki egyensúlyát. Mintha a lélek három ereje vadállatokká akarna változni, akik azzal fenyegetik a tulajdonost, hogy rárohannak és elnyelik.

Akarat => vad bika

Érzés => üvöltő oroszlán

Gondolat => ragadozó sas

A lélek három vetületét meg kell szelidíteni! Az embernek bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon ezekkel a kaotikus erőkkel. A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A három lelkierő egyensúlyba hozatala pedig bátorságot szül!

Advent negyedik hete - Bölcsesség

A téli napfordulót közvetlenül megelőző időben az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Lehetősége nyílik új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni.

Ahrimán => Minden erejével azon fáradozik, hogy az ember ne tudja kihasználni a megnövekedett szellemi lehetőségeket.
Lucifer => Be akarja engedni az embert a szellemi világba, de a küszöb őrének megkerülésével.

Ha az ember a küszöb őrével való találkozás nélkül lép be a szellemi világba, akkor egyik tévedésből a másikba eshet. Az emberrel a küszöb őrei itatják ki szellemvilágba való belépésnél a "felejtés poharát", és visszajövetelnél az "emlékezés poharát".

"Felejtés pohara" => Az ember felejtse el a földi logikát, hogy az ne torzítsa a szellemvilágban megszerzett bölcsességét.
"Emlékezés pohara" => Az ember a földi világba való visszatérés után is emlékezzen az "égben" kapott bölcsességekre.

Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása.

 

Advent és a hierarchiák

Az angyali hierarchiák advent négy hete alatt fokozatosan visszavonulnak az embertől. Advent a legnagyobb elhagyatottság időszaka, de pont ezért a legnagyobb szabadságé is.
A hierarchiák eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.

Advent első hete - Az archék hatása gyengül

 - Az embernek kell felemelkednie az archék világába az igazságosság erőinek segítségével.

Advent második hete - Az arkangyalok hatása gyengül

 - Az embernek kell felemelkednie az arkangyalok világába a mértékletesség erőinek segítségével.

Advent harmadik hete - Az angyalok hatása gyengül

 - Az embernek kell felemelkednie az angyalok világába a bátorság erőinek segítségével.

Advent negyedik hete - Belső magány

 - Az embernek a karácsony előtti utolsó héten ki kell állnia a belső magány próbáját! Ez egy szükséges rossz, ugyanis az angyali hierarchiák eltávolodásából keletkező kozmikus magány érzése vezet el a szellemi megismerés templomához!

 

Advent és az okkult próbák

A szellemvilágba való helyes belépést okkult próbák sora előzi meg. Advent első három hete alkalmas egy-egy ilyen próba megéléséhez. A negyedik hét (a sikeresen végzett próbák után) pedig lehetőséget ad a belépésre a magasabb világokba a küszöb őreinek engedélyével.

Advent első hete - Tűzpróba

Ez egyfajta szellemi égésfolyamat. Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre. Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni. A tűzpróba után még "büntetlenül" vissza lehet fordulni a beavatási útról. Ilyen esetben az ember életét mind fizikai, mind lelki vonatkozásban megerősödve fogja folytatni, és csak egy következő megtestesülés folyamán fejezi be a megkezdett beavatási utat.

Jelszó: "Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavaló."

Advent második hete - Vízpróba

Ezen a szinten a külső körülmények általi támasz annyira hiányzik, mintha az ember vízben lebegne. Meg kell szerezni az önuralmat. A magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül tudni kell követni. Ezen a szinten kell kialakulnia egy egészséges és biztos ítélőképességnek is. (A szellemi úton a dolgokat megítélni kell, nem elítélni.) A magasabb világok tényei és lényei iránt teljes bizalom alakul ki, minden kétség megszűnik.

Jelszó: "Minden előítélet le kell, hogy hulljon rólad!"

Advent harmadik hete - Levegőpróba

Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Ki kell fejlődnie az azonnali döntéshozatal képességének. Minden perc habozás csak azt bizonyítja, hogy az ember még nem elég érett. Legfontosabb a minden helyzetben tanúsított lélekjelenlét. Teljesen mentesülni kell a külső befolyásoktól, és önállóan kell leküzdeni minden akadályt.

Jelszó: "Ami visszatart attól, hogy a szellemre hallgass, azt bátran le kell győznöd!"

Advent negyedik hete - Beavatás

Ha a törekvő sikeresen átmegy a három próbán, a negyedik héten megnyílik számára a lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljön a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.

 

Advent és a kísértések

Azoknak a kísértéseknek, amelyek az embert érik advent heteiben, megtaláljuk az ősképét Jézus Krisztus három megkísértésének történetében. Ha megvizsgáljuk Jézus megkísértésének eseményeit, jobban fel tudunk készülni az adventi történésekre.

Advent első hete - Első kísértés

A kísértő a következő szavakkal fordult Krisztushoz a hosszú böjt végén: "Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré!"
Jézusnak a fizikai test vágyai kielégítése végett kellett volna a szó mágikus erejét kihasználni, de ő lemondott erről!
A mai törekvő számára is nagy a kísértés, hogy az út során kifejlődő szellemi erőket önző módon arra használja, hogy a természeten és embertársain uralkodjék. Krisztusból kell erőt merítenünk, hogy legyőzzük az első kísértést, hiszen ő ezt már rég legyőzte. Így válaszolt a kísértőnek: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön."

Advent második hete - Második kísértés

A kísértő arra akarja rávenni Krisztust, hogy vesse le magát egy templom tetejéről, hisz úgysem eshet baja.
Ennek a tettnek nem az emberiség szolgálata nevében kellett volna megtörténnie, hanem pusztán csak öncélból.
Üzenet a mai ember számára: Az isteni hatalmat, ami vezet, ne állítsd saját önkényed szolgálatába. Az embernek nincs joga "tesztelni" az Istent; Isten nem kívánságteljesítő automata.
Ilyen kísértések esetén merítsünk erőt Krisztusból, aki győzelmet aratott a második kísértés felett is. Így válaszolt a kísértőnek: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

Advent harmadik hete - Harmadik kísértés

A kísértő világi hatalmat és világi dicsőséget ígér Krisztusnak, ha ő leborulva imádja a kísértőt.
Sok ember eladja a lelkét az ellenerőknek, hogy cserébe világi hatalmat és dicsőséget kapjon. A mai korban nagyon nehéz "a világban élni, de nem a világból" alapelvet megvalósítani. Nem lehet az ellenerőket szolgálni átmeneti boldogulás végett!
Ilyen kísértések esetén forduljunk Krisztushoz, aki a harmadik kísértés legyőzésekor így szólt: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

Advent negyedik hete - Kánai menyegző

Ha a tanítvány legyőzte a három kísértést, akkor beléphet a magasabb megismerés templomába. Itt esküt kell tennie, hogy a megszerzett szellemi tudását az emberiség szolgálatába állítja.
Az evangéliumok alapján a pusztába való megkísértés után a kánai menyegző következik Galileában, ahol a víz édes borrá (így hívták a szőlőlevet) változik.
A víz az asztráltestet jelképezi, az édes bor pedig a manaszt. A természetben a Nap-erők hatására lesz a vízből szőlőlé. Ugyanígy a bennünk lévő Nap-erők (Krisztus-Impulzus) segítségével alakul át az asztrális test manasszá. A manasz segítségével léphet be az ember a magasabb világokba, és kaphat olyan igazságokat, amelyek szabaddá teszik.

Advent négy hetének tudatos és helyes átélése vezet el oda, hogy megszülessen bennünk karácsonykor a magasabb ÉN, a fénylő Szellemi Nap: KRISZTUS!

 

 

Advent első hete (2011. XI. 28.-XII. 4.)

Advent második hete (2011. XII. 5.-XII. 11.)

Advent harmadik hete (2011. XII. 12.-XII. 18.)

Advent negyedik hete (2011. XII. 19.-XII. 23.)

Testek

Fizikai test

Éteri test

Asztrális test

ÉN

Kísértések

Igazságtalanság

Mohóság

Félelmek

Tudatlanság

Erények

Igazságosság

Mértékletesség

Bátorság

Bölcsesség

Hierarchiák

Archék

Arkangyalok

Angyalok

-

Szellemi út

Tűzpróba

Vízpróba

Levegőpróba

Beavatás

Forrás: Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 6. számában

 

A négy sarkalatos erény (Igazságosság, Mértékletesség, Bátorság, Bölcsesség)

 

Ebben a cikkben a négy erényt elsősorban nem szellemtudományi szempontból, hanem a hétköznapi életben betöltött szerepük szerint fogjuk vizsgálni, egy-két teológiai utalással fűszerezve. Fontos tudnunk, hogy a négy erény szorosan összefügg az adventi időszakkal, illetve annak négy hetével. Az adventi hetek alatt az ember feladata, hogy az egyre növekvő sötétségben helytálljon. És nemcsak a megfelelés, a helytállás a cél, hanem a lehető legnagyobb lelki tisztulás és fejlődés is. Sorrendben az erények: igazságosság, mértékletesség, bátorság, bölcsesség. Róluk szól a mostani okfejtés.

Mi is az a sarkalatos erény? Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai című művében a következő meghatározást találjuk: "... sarkalatos vagy kardinális erényeknek azokat az erényeket nevezzük, amelyekre más erények épülnek, amelyek alapvetően meghatározzák az ember magatartását. A sarkalatos erények tehát cölöpökhöz hasonlítanak, amelyekre később egy épületet emelnek."  Ha ezt a gondolatmenetet követjük, akkor rájöhetünk arra, hogy az erények szerepe az életünkben több szempontból is fontos, sőt nélkülözhetetlen. Egyrészt ezek segítségével valósulhat meg az ember erkölcsi helytállása az Élet próbatételeivel és embertársaival szemben. Másrészt pedig a szellemi úton való helyes haladásra is az erények szinte tökéletes szintre való kiművelése adhat csak biztosítékot. Egy ide kívánkozó és sokat idézett megjegyzés is alátámasztja az erények fontosságát: "Három lépés a moralitásban, egy lépés a megismerésben".

Miképpen tudjuk beépíteni életünkbe az erényeket? A válasz egyszerűnek tűnhet: tudatos munkával! Azonban ez a hétköznapok szintjén folyamatos erőfeszítést igényel tőlünk, mert a "sors" állandó próbatételekkel mutat nekünk tükröt, hogy mennyire sikerült az adott erény megvalósítása. Bármilyen tulajdonságot ki lehet választani, és ezt mindenkor és minden helyzetben szem előtt tartva kell gondolkodni és cselekedni. Fontos az, hogy a kiválasztott erény teljesen és tudatosan hassa át életünket, egészen addig, amíg az egészen belénk nem ivódik, és át nem hatja belsőnket természetességével. Így lassan, tudatos munkával megvalósítva az erények magunkba ültetését, válunk erényes és erkölcsös emberré. Nézzük meg részletesebben az erényeket!

 

 

fire_elemental_by_darkapocalyspe.jpg

Első hét: Igazságosság
(2011. XI. 28.-XII. 4.)

Ezen a héten minden cselekedetünket az őszinteség és igazságosság jegyében kell tennünk. Ezt magunk és a külvilág felé egyaránt gyakorolnunk kell. Próbáljuk meg ítélkezés nélkül (!) megtalálni az igazat, és az álláspontok egyensúlyát.

 

Hogyan tudjuk meg, hogy mi az igaz? Ebben a szellemvilág és Isten törvényei igazítanak el minket. Mindig igyekezzünk tágabb látószögből szemlélni az eseményeket és a felsőbb törvényeket betartva gondolkodni és cselekedni. Sajnos nem biztos, hogy az emberek által hozott törvények (bár kötelező érvényűek) helyes utat mutatnak nekünk ebben az esetben, mivel a "fenti" és a "lenti" törvények nem mindig fedik egymást. Ha már képesnek érezzük magunkat arra, hogy saját szívünk által vezérelve próbáljuk meglátni az igazat, bátran tegyük meg azt. Olyankor, ha az ember enged a kísértésnek, akkor elveszíti önállóságát, és olyan érzés keríti hatalmába, ami kétségbeeséshez vezet.

 

rainbow-iguazu_argentina.jpg

 

Második hét: Mértékletesség
(2011. XII. 5.-XII. 11.)

E hét nap alatt mindenben a mértékletességet kell megvalósítanunk. Sajnos a mai embernek ez is kényes terület. Az anyagi javakhoz való vonzódás miatt talán a négy erény legnehezebben megvalósítható tagja. Mivel a mohóság az ember "kis én"-jét erősíti, kétségbeesetten próbáljuk minden vágyunkat azonnal kielégíteni. Ezt az erőt kell megzaboláznunk e héten.

A helyes hozzáállás kialakításához segítséget adhat a manicheista tanításban megtalálható kéz-, öl- és száj pecsétjének tanulmányozása (erről a harmadik számban lehet olvasni). Fontos tudnunk, hogy a mértékletesség gyakorlása során nem az a feladat, hogy ösztöneinket és vágyainkat teljesen elnyomjuk. Ha ezt tesszük, a lehető legnagyobb hibát követjük el! Inkább próbáljuk betartani az arany középút elvét, és ismét csak hallgassunk a megérzéseinkre. Az önsanyargatás és a mohóság a két véglet, amit el kell kerülnünk. Étkezés, beszéd, szórakozás, nemi élet. Ezen területekre szenteljünk különös figyelmet a hét során. Igyekezzünk rájönni és elfogadni azt, hogy a "kevesebb a több"!

 

air_elemental.jpg

 

Harmadik hét: Bátorság
(2011. XII. 12.-XII. 18.)

A bátorság lényege, hogy az ember egyetlen helyzetben se veszítse el önmagát és önuralmát. A szellemnek minden körülmények között irányítása alatt kell tartania az akarati, érzelmi és gondolati megnyilvánulásokat. Ha ez nem sikerül, akkor az emberen elhatalmasodik a pánik. Ebben az időszakban előszeretettel állítanak mindenkit olyan helyzetek elé, aminek megoldásához korábban nem érzett magában elég bátorságot. Indokolatlan félelmek és aggodalmak léphetnek fel ilyenkor, de ezeket mindenkinek le kell győzni. "Sajnos" itt megint csak a sokat emlegetett tudatosság lehet az egyetlen fegyverünk.

Érdemes ilyenkor szándékosan megkeresni a bátorságot és lélekjelenlétet igénylő helyzeteket. Be szeretnénk olvasni a főnökünknek? Most megtehetjük. A következmények anyagi síkon nem feltétlenül nyerhetik el tetszésünket, de lelki síkon biztosra vehetjük a fejlődést. Érdemes felidézni a Mihály-napi bátorságpróba és a harmadik hét próbái közötti érdekes párhuzamot. Az oda vonatkozó irányelveket itt is lehet alkalmazni. A különbség csak annyi, hogy míg Mihály-nap csak 24 óráig tart, a harmadik hét jóval hosszabb és több kitartást igényel tőlünk.

 

omniverzumfenytest.jpg

 

Negyedik hét: Bölcsesség
(2011. XII. 19.-XII. 23.)

Az ókor etikája a bölcsesség erényét teszi az első helyre, hiszen bölcsességre van szükség az előző három gyakorlásához és elsajátításához. Fontos, hogy rávilágítsunk a bölcsesség és az okosság közötti különbségre. Az okosság a hétköznapi tudással függ össze, a bölcsesség pedig az egyetemes, szellemi tudással. Bölcsnek az az ember mondható, aki a megértést és a megérzést megfelelően tudja egyesíteni. Ilyenkor kell az embernek megpróbálni áthatni az élet történéseit az isteni bölcsességgel, szellemi tudással. Törekedni kell a dolgok mögé látni, az okokat felfedezni, a mozgatórugókat feltárni.

Fontos szem előtt tartani itt is (akárcsak az előző három erénynél) azt, hogy elsősorban az erények magasabb minőségeit kell megvalósítanunk, ezáltal emelve ki lelkünket a fizikai világból. Meg kell éreznünk a bölcsesség és az okosság, a fizikai és szellemi közötti különbséget, és ezt az érzést megtartani a hét folyamán. Segíthet ilyenkor az, ha mesterek műveit, szellemtudományi témájú könyveket olvasunk, megpróbálunk ráérezni a bölcsesség igazi lényegére. Tegyük szellemi gyakorlataink központi témájává egy-egy bölcs tanító életét.

 

Végül pedig, aki úgy érzi, hogy a négy adventi hét kihívásait megfelelően oldotta meg és teljesen kifejlesztette a négy emberi erényt, annak már "csak" a három isteni erénnyel kell megbirkóznia. Reménykedem benne, hogy sokaknak fog ez az idén sikerülni...

Csehi István

 

 

Adventi időszak

 

Advent első  vasárnapja. Ez a hét az Igazságosság próbája! Belső békénk most nagyon sokat segíthet az elhamarkodott ítéletek elkerülésében.

Szólítsuk Mihályt a hazugságok hálójának lebontásához, de használhatjuk saját isteni kardunkat is.

 

Advent második vasárnapja. Forduló nap. Az angyalok egy újabb csoportja emelkedik mennyei otthonába. Hívjuk segítségül hitünket, hogy a feláramló energiáktól felborzolt vágyaink, ne vigyenek minket túlzásokba. Sokféle ingerhatás ér minket ezen a héten, és ezek mind arra próbálnak rávenni bennünket, hogy valamilyen pótcselekvésbe meneküljünk.

„- Egész évben keményen dolgoztál, megérdemled!” - suttogják a fülünkbe.

Ez igaz is, bizonyos mértékig, de ne lépjük túl a határt. Ez a hét a Mértékletesség próbája! Elsősorban önmagad kísértése ellen, hiszen csak az történik meg velünk, amibe mi is beleegyezünk (még akkor is, ha ez nem tudatosul bennünk).

 

Advent harmadik vasárnapja. Ez is egy energiaforduló nap. Már két próbán túlestünk, és ha sikeresen megoldottuk őket, két isteni erény Fényének segítő erejét tudhatjuk magunkénak. Újabb angyali erők emelkednek fel a dimenziókba, s mi ismét bizonyíthatjuk rátermettségünket.

Hívjuk segítségül a Szeretet erejét, mert Fényével minden sötét félelmet eltávoztat tőlünk. Meg kell keresnünk magunkban azt a harmóniát, mi összeköti földi és lelki létünk aspektusait. Ezt pedig a szereteten át találhatjuk meg.

A Bátorság próbája ez, de nem a vakmerőségé. A bátorság isteni erénye segít, hogy bízzunk önmagunkban és lelkünk erejére támaszkodva cselekedjünk.

 

Advent negyedik vasárnapja. Újabb energiaváltás. Nincsenek angyali védelmezők körülöttünk, és a Föld körüli dimenziókban is csend honol. Ebben a csendben hallhatjuk meg, ahogy lelkünk egy újabb bimbója kipattan és egy tudatosabb élet szellemi virágja kibontja szirmait.

Ez a virág a Szellemi Bölcsesség illatával ajándékoz meg minket, ha az isteni Akaratban megnyugodva elfogadjuk a szellemi hatalom vezetését. Most nagy odafigyelésre van szükségünk, hogy az eltérítő erők ne találjanak rajtunk fogást. Borítsuk be magunkat a Jézusi Szeretet energiáival, és világítsunk át mindent Fényével, hogy megláthassuk benne a szellemi valót.

 

12. 21. Napforduló. A dimenziókapu előzetes rezgései előkészítik és behangolják a Föld energiatereit az angyali erők visszatérésére és az Új Energiák befogadására.

Bár magunkban egy nagy üres teret érezhetünk (sokan univerzális magánynak nevezik), de tudnunk kell, hogy ez már a befogadás energiája bennünk. Lehetőség a feltöltődésre. A próbákkal megtisztult lelki energia, már a szellemiség igaz Fényét hívja magához.

Ezt a terünket a 24-én érkező Fények töltik majd fel. Addig őrizzük meg tisztaságunkat, saját szellemi erőinket behívva.

 

12. 24. Hitünk beteljesülése. Megkapjuk mindazt a kegyelmet, amit készek vagyunk elfogadni, és amiről elhisszük, hogy megérdemeljük. Ma visszatérnek az angyalok, benépesednek a Föld körüli dimenziók terei és mi ajándékot kapunk. Az Új Élet ajándékát! Egy új Tudatosságot, mely a megnyíló Fénykapun keresztül árasztja ránk az áldást. A Krisztus-háló és a Földmag-háló átalakul. Fényenergiái borítják be az egész dimenziós teret. Ha megnézzük az érkező energiákat, olyan fényeket láthatunk, mintha az a csillag tért volna vissza sokszorosan, mely Jézus születését adta hírül. Mindenhonnan csillagfény szitál, fénycsóvák szelik át a tereket, mint angyali tűzijátékok.

Ünnepeljünk hát!

Karácsony szent estéjén 5 órakor visszatérnek hozzánk az angyalok. Énekkel és boldogsággal töltik meg a Föld dimenzióit és áldást hoznak.

Őrangyalaink átölelnek minket a találkozás örömében és megajándékoznak mindazzal az erővel és kegyelemmel, melyet Atyánk küld nekünk általuk. Ezek az ajándékok az adventi hetek alatt bizonyított hit, bátorság és szeretet próbákon át nyilvánulnak meg itt és most bennünk.

Csak élvezzétek ezt a leírhatatlan érzést és legyen hála és boldogság szívetekben, mert az Élet csodás ajándék minden pillanatban!

Mikor estebédhez/vacsorához készülődtök, tegyetek ki még egy terítéket az asztalra és vendégeljétek meg mindazokat kik újra veletek vannak. Olyan angyali és fénylények ők, kik azért jöttek hozzátok, hogy az elkövetkező évben segítségetekre legyenek feladataitok és próbáitok megoldásához.

Meglátjátok milyen csodálatos, mikor ők is asztalotoknál vannak, és mindent áthat egy mélységes béke és szeretetérzés...

Általuk üzenhettek bárkinek, mert ma este nyitva van minden Kapuhttp://www.eoldal.hu/fckeditor/editor/images/smiley/msn/angel_smile.gif.

 

Ezt az imát, mit angyali lények hoztak, Szenteste szívedből mondd el, lassan, minden szavát átérezve, és fogadd be vele Karácsony Szellemének áldott ajándékát, így hagyd megvalósulni lényedben.

Ez az ima felajánlás és befogadás is egyben, mely segít megszületni benned a krisztusi Fényt.

 

Áldott születést és Új Életet!

Ezen a szent napon

 

 

Ezen a szent napon, melyet megérhettünk

Szentlélek áldását küldi Atyánk nekünk

Új Élet születik, szívünk befogadja

Nincsen olyan lélek ki ezt megtagadja

Imánk fénye száll most, kiállt fel az Égig

A csillagot várva megváltónkat kéri

Jöjj Urunk, jöjj hozzánk

Olyan nagyon várunk

Befogadni lelkünk, Néked most kitárjuk

Egy mennybéli angyal fújja harsonáját

Égi kapu tárul, ünnepli Királyát

Elindul most hozzánk, bennünk megszületni

Kegyes ajándékát a szívünkbe tenni

Világosság terem, megbocsátás Fénye

Eléri a Földet, mi meghajlunk véle

Széttárja most karját, beleölel minket

Szeretet van – béke – áhítat szentsége

 

 

Ámen

 

 

12. 25. – 26. Karácsony áldott napjai. Tovább folytatódnak a dimenziókapun keresztül érkező hangoló energiák bekötődései. Segítőink beállítják energiatereinket és behangolják fénytesteinket az elkövetkező időszak feladataihoz szükséges rezgésekre. Bekódolják mindazokat a képességeket és lelki energiákat, amiket az előző időszak során felszabadítottunk, és minden olyan tudást, melyet megkapunk mindehhez. Tudatosítsuk angyalaink visszatértét és üdvözöljük őket új életünkben. Engedjük az öröm fénylő energiáival feltöltődni magunkat.

 

Karácsonyi Ének

 

Csendes várakozás pihen a szíveken

Leheletnek szárnyán, túl a képzeleten

Megáll most az idő is a pillanatra

Itt van, megjött az Úr, Világ megváltója

Akár csöppnyi gyermek e hatalmas Király

Fénykorona fején, méltóság homlokán

Ujjongó lélekkel köszöntünk most Téged

Istennek szent Fia, Krisztus jött el Véled

Meghajlunk előtted alázatos szívvel

Fogadd ajándékunk, mit adunk most hittel

Nincsen másunk Uram, csak a mi életünk

De azt most, itt, eléd, lábaidhoz tesszük

Vezess minket kérünk Kegyelem Fényébe

Oltalmad kísérjen Jó Atyánk elébe

Áldott a pillanat mikor megszülettél

Mert minket Szíveddel így Hazavezettél

 

Áldott Karácsonyt!

 

Kérés szerettünkért…

 

 

Szívbéli Krisztusom arra kérlek Téged

Segíts most itt azon, aki kedves nékem

Képét a szívembe helyezem így látod

Milyen fontos nekem ezen a világon

 

Tisztítsd meg őt kérlek, helyette is kérem

Fényed ragyogja át, helyezd a szívébe

Tisztánlátás lelkét, hogy így felismerje

Mi az igaz útja és mi az, mi ellene

 

Változzon most Fénnyé Isten szent nevében

Minden sötét árnyék létének terében

Most itt általa is bocsánatot kérek

Bocsáss meg Jó Atyám, szabadítsd meg kérlek

 

Legyen áldott fénye lélek-sugarának

Mi átvilágít mindent az ő tudatában

Elengedje mindazt mi nem szolgálja létét

Beengedje szíve igazi dicsfényét

 

Kívánom most igaz, hű és tiszta szívvel

Változzon most jóvá minden életében

Szerető szívemet felé most kitárom

Áldd meg Atyám kérlek, legyen boldogságom!

 

Köszönöm

 

Ámen

 

 

12. 31. A hónap és az év utolsó napja, az új év előhírnöke. Belépünk Új energiaminőségünkbe és Fénytesteink rezgései behangolják új erőinket. Amilyen rezgéssel és hittel, szeretetminőséggel lépünk át az elkövetkező évbe, az meghatározza fejlődésünket. Tágítsuk ki a Szeretet örök Fényét minden részünkben és szellemi erőinkkel átitatva az isteni Akaratot elfogadva, bátorsággal fogadjuk el Új Életünk áldásait.

Forrás: www.kristalycsakra.eoldal.hu